ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc truy cập và sử dụng website này cần tuân theo các điều kiện sau đây. Vui lòng không sử dụng website trừ khi bạn đồng ý với những điều kiện này. Website đã được phát triển và quản trị bởi Vicophar (sau đây được gọi chung là VICOPHAR). Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ website này hoặc các điều kiện sử dụng chung, các Điều khoản và Điều kiện chung. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể có thay đổi tùy ý và sẽ thông báo trước 03 ngày làm việc trước khi áp dụng sự thay đổi. Vì vậy trong lần truy cập tiếp theo của bạn đối với website này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xem lại các điều kiện lần nữa để chú ý đến bất kỳ sự thay đổi hoặc bổ sung nào có thể đã được thực hiện.

  1. Từ bỏ sử dụng và lợi ích

Tất cả các nội dung, tài liệu và minh họa công bố trên website này thuộc quyền sở hữu duy nhất của VICOPHAR. Việc cho phép sử dụng chỉ với điều kiện là ghi chú về bản quyền có liên quan và phải được trình bày trên tất cả các bản sao chép, và các nội dung chi tiết chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân mà không được khai thác cho mục đích thương mại, các nội dung không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả các hình ảnh minh họa lấy từ website này chỉ được sử dụng chung với các nội dung bằng chữ đi kèm.

  1. Tên thương mại và bản quyền

Tất cả các tên thương mại trên website này là tài sản của Vicophar Việt Nam, trừ các trường hợp được ghi rõ hoặc trong bất kỳ hình thức nào mà có thể nhận biết được quyền của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các tên thương mại này hoặc với các nội dung khác đều không được phép và có thể quy thành hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác.

  1. Website và liên kết của nhà cung cấp thứ ba

Website này có thể chứa các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các website thứ ba. Bằng việc cung cấp những liên kết này, VICOPHAR không đưa ra bất kỳ sự tán thành đối với những nội dung đó. Đồng thời, VICOPHAR cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự tồn tại của những nội dung này cũng như độ tin cậy của chúng, hoặc các thiệt hại từ việc sử dụng các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. VICOPHAR không đảm bảo rằng các trang đó cung cấp thông tin với chất lượng phù hợp. Các liên kết đến các website khác được cung cấp đến đơn thuần cho mục đích tham khảo. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những website này.

Mọi vướng mắc khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOPHAR VIỆT NAM

+ Trụ sở chính: 124/59 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Điện thoại: 0937 285 434 – 0918 499 991

+ Email: vicopharvietnam@gmail.com